הסכם התקשרות

להלן הסכם ההתקשרות בין חברת לומדעת טכנולוגיות יזמות ומסחר בע"מ (ח.פ. 514930460) (להלן: "החברה" ו/או "לומדעת"), המחזיקה גם במותגים "הדרן" ",שוהם" ו – "אפוד", לבין משתמש הקצה העושה שימוש במכשיר בעל מערכת ההפעלה המותאמת של החברה ו/או בשירותים שמספקת החברה (להלן: "המשתמש").

ההסכם מנוסח לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם מיועד לגברים ולנשים כאחד.

1.       מבוא

1.1    המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2    כותרות סעיפי ההסכם הנן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לצורך פרשנותו.

1.3    בהסכם זה תהיה לכל אחד מהמונחים שלהלן המשמעות המופיעה לצדו, אלא אם מחייב הקשרם של הדברים משמעות אחרת:

"המכשיר" ו/או "הציוד"- מכשיר סלולרי ו/או מחשב ו/או כל מכשיר חכם אחר בעל מערכת הפעלה מסוג Android ו/או כל מערכת הפעלה אחרת, המכיל רכיבי הגנה שפותחו ו/או הוגדרו ו/או הותאמו על ידי החברה או מי מטעמה.

"משתמש" – כל אדם העושה שימוש כלשהו במכשיר ו/או במערכת ו/או ביישומונים ו/או תוכנות.

"המערכת"- מכלול השירותים והפעילות של החברה המסופקים במסגרת הסכם זה. ובין היתר, מערכת ההפעלה המותאמת וכן התוכנות ו/או החומרה ו/או היישומונים שמותקנים על גבי המכשיר. חלק מהיכולות והשימושים מתאפשרים בזכות שירותים שהחברה מפעילה (כגון, שירות התקנת אפליקציות, זירת מסחר למוצרים ושירותים ועוד).

1.4    בתוך המערכות השונות יתכן ויש הוראות למשתמש בנושאים שונים, ובזירת המסחר מפורטים תנאים הנוגעים למוצרים (כגון תנאי אחריות, אפשרות החלפה וכיו"ב). כל הפרטים הללו הינן חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המחייבים.

2.     השירותים המסופקים על ידי החברה

2.1   המערכת ו/או הציוד המסופקים למשתמש, תוכננו כך שנחסמה במסגרתם, באופן חלקי ו/או מלא, הגישה לשימושים ולמידע שזמינים במכשירים ובמערכות אחרות.

2.2   המערכת ו/או הציוד המסופקים למשתמש, יאפשרו למשתמש גישה אך ורק לשימושים, לסוג תכנים  ולמידע אשר יאושרו למשתמש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.3   על המשתמש חל איסור מוחלט לערוך כל שינוי שהוא במערכת ו/או במכשיר באופן אשר יסיר את המגבלות האמורות בסעיפים 2.1, ו – 2.2 לעיל. במידה ויבוצעו שינויים מכל סוג במערכת שיאותרו ע"י החברה, ושבוצעו שלא על דעת החברה ובאישורה מראש ובכתב, המכשיר יחסם מיידית ללא החזר התמורה ששולמה לחברה על ידי המשתמש או כל חלק ממנה, וכתנאי להשבת המכשיר לפעילות, על המשתמש למסור את המכשיר לחברה, לכתובת עליה תורה לו החברה למוסרו, לבדיקת רמת הפגיעה במערכת ו/או במכשיר ותיקונם במידת האפשר או הצורך, כשעלויות הבדיקה והתיקון (ככל שיתאפשר) ישולמו ע"י הלקוח באופן מלא ובלעדי. כמובן שבמידה ויגרמו נזקים כלשהם למכשיר או למערכת בעקבות פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, כגון האמור לעיל, לחברה לא תהיה שום אחריות על כך.

2.4   המערכת ו/או הציוד ניתנים לשימוש "כפי שהיא" (as is) וככל שתהיה זמינה (as available), והמשתמש מבין כי לא תהיה לו יכולת דרישה להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של משתמש ספציפי.

2.5   המערכת ו/או הציוד תוכננו לספק הגנה מרבית מפני תכנים או שירותים פוגעניים, אך ההגנה אינה מוחלטת ועשויה להיות מושפעת מגורמים שונים שלא בשליטת החברה והדבר ידוע ללקוח ולא תהיה לו כל תביעה או טענה בשל כך,

2.6   מובהר בזאת, כי השימוש במערכת ו/או בציוד כפוף בחלקו ומושפע ישירות או בעקיפין לזמינות ולתקינות של רשת התקשורת.

2.7   החברה עושה מאמצים כדי שהמידע ו/או התכונות הכלולים במכשיר יהיו מדויקים ומעודכנים ואולם יתכן ותכנים ו/או תכונות מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. החברה לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור. והדבר ידוע ללקוח ולא תהיה לו כל תביעה או טענה בשל כך

2.8   החברה מבהירה כי המידע המוצג במערכת ו/או במכשיר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לשימוש במערכת ו/או לרכישת מוצר ו/או תוכנה ו/או אפליקציה ו/או מכשיר כלשהו, או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר ו/או במכשיר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המערכת ו/או המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לחברה כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.

2.9   החברה רשאית לבצע שיפורים, שינויים וגם השמטות במערכת, בעיצובה, בהרשאותיה, וביישומים הכלולים בה, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה . ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצוע שינויים כאמור.

2.10   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים במערכת, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקה מלאה של השירות מכל סיבה שהיא, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות בגין התקופה בה הופסק, ובלבד שתקופה זו עולה על פרק זמן של 48 שעות מהפסקתו. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן, ולא תחזיר כספים שנגבו מראש עבור שירותים כאלו ואחרים.

2.11   המשתמש מודע לכך שהתקנת המערכת ו/או הטמעה של רכיבים ו/או ביצוע התאמות בציוד, מונעים את האפשרות להחזרת מצב הציוד ו/או המכשיר למצב יצרן. המשתמש מאשר בזאת כי הוא מודע לכך שאינו יכול להסיר או לבקש להסיר את המערכת ו/או הרכיבים שהטמיעה החברה ו/או ההתאמות שביצועה, ולהפוך את המכשיר למכשיר ללא הגנה. כמו כן, במידה ולא ישלם על רישיון ההפעלה, או שרישיון ההפעלה לא יהיה בתוקף, המכשיר ייחסם ולא תהיה למשתמש כל טענה בעניין זה כנגד החברה.

3.       רישיון שימוש בתוכנה ובמערכות מידע ותוכן

3.1   הזכות להשתמש במערכת ו/או בתוכנות המותקנות על המערכת ו/או הציוד, הינה בכפוף לתנאי הרישיון שיפורטו להלן, כאשר שימוש המשתמש במכשיר ו/או במערכת ו/או ובשירותיהם מהווה הסכמה המשתמש לקבלת התנאים המפורטים להלן ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.

3.2   המונח שימוש לעניין הוראות פרק זה, משמעו התקנה, עדכון, אחסון, טעינה, ביצוע והצגה של התוכנות על גבי החומרה. מובהר בזאת כי חל איסור על המשתמש, בשום אופן, לשנות את תוכנות לומדעת או להשבית מאפיין רישוי או בקרה של תוכנות לומדעת, וכן להפצתן.

3.3   החברה תעניק למשתמש את הזכות לקבלת שדרוגים ו/או עדכונים של תוכנות לומדעת, ככל שהדבר נדרש, ובתדירות ובאופן שתחליט החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש נותן בזאת לחברה את הסכמתו הבלתי חוזרת, להתקנת עדכונים ו/או שדרוגים כאמור. למען הסר ספק, החברה תהא רשאית להתנות את המשך השימוש במערכת ו/או במכשיר בקבלת עדכון או כל חלק ממנו, וכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום כל מכשיר ו/או מערכת שלא הותקנו בהם העדכונים האמורים תוך פרק זמן סביר משחרורם.

3.4   למען הסר כל ספק, הזכויות המוענקות למשתמש בתוכנות לומדעת אינן כוללות את הזכות לבצע את כל הפעולות הבאות:

3.4.1          להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנות לומדעת וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותן, באופן חלקי, מלא, זמני או קבוע, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוני, מכני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא רשות מפורשת שלנו, בכתב או מראש.

3.4.2          ו/או להעביר, בכל צורה, או לתת זכות שימוש מכל סוג ביחס לתוכנות לומדעת לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, מבלי לקבל אישור בכתב ומראש של החברה.

3.4.3          להשכיר, להחכיר או להלוות את התוכנות ו/או להשתמש בתוכנות לשימושים מסחריים ו/או משרדיים. ובתוך כך, חל איסור על המשתמש להעניק רישיונות משנה לשימוש בתוכנות לומדעת, להקצות או להעביר בכל דרך אחרת את תוכנות לומדעת, מבלי לקבל אישור בכתב ומראש של החברה לכל פעולה כאמור.

3.4.4          לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק חלקים שונים מתוכנות לומדעת.

3.5   תוכנות של צדדים שלישיים – המערכת ו/או הציוד כוללים, בנוסף לתוכנות לומדעת, תוכנות צד שלישי (להלן: "תוכנות צד שלישי") כל תוכנת צד שלישי הכלולה במערכת ניתנת לשימוש על ידי המשתמש בכפוף לכל התנאים וההגבלות של רישיון הצד השלישי. באחריות המשתמש לבדוק את תנאי רישיון הצד השלישי, ולחברה אין כל התחייבות בעניין התנאים והשימוש על פי התנאים של רישיון צד שלישי. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי האחריות שתינתן למשתמש על תוכנות הצד השלישי היא על פי תנאי רישיון הצד השלישי בלבד, והחברה אינה מעניקה כל אחריות כלפיי תוכנות צד שלישי, בשום אופן. עוד יובהר, כי אין במתן האפשרות לשימוש כמתן המלצה ו/או הוראה כלשהי לעשיית שימוש, וכל שימוש עושה המשתמש בתוכנות צד שלישי, ייעשה על דעת עצמו בלבד.

4.       הצהרות והתחייבויות המשתמש

4.1   המשתמש נדרש בכל עת להשתמש במערכת בהתאם ובכפוף לכל דין וכן על-פי כללי ההתנהגות המקובלים ברשתות תקשורת. בכלל זה, אין להפיץ דואר לכתובות שבעליהן לא הסכימו לכך; אין לפרסם על-בסיס מסחרי במערכת ללא רשות בכתב ומראש מהחברה; יש לשמור על צנעת הפרט; אין להשתמש בביטויים פוגעים או שאינם הולמים; אין לפגוע בזכויות קניין רוחני של אחרים.

4.2   המשתמש מודע לכך שהמערכת מיועדת אך ורק לשימוש אישי ופרטי, ולא לשימוש מסחרי ו/או שימוש אחר כלשהו.

4.3   לשם שימוש במערכת ו/או הציוד, על המשתמש לספק בעת התחברות ראשונה למערכת פרטים אישיים, כגון: שם מלא; כתובת; מספר טלפון; פרטי התקשרות; פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים רלבנטיים.

4.4   המשתמש מתחייב להעביר פרטים נכונים ומדויקים, הכפופים להוראות השונות במסלולי ההתקשרות השונים, ובכך המשתמש נותן את הסכמתו כי באמצעות פרטים אלו יתבצעו החיובים השונים, ובכללם חיוב אוטומטי למערכת בסיום התוכנית, במערכת ובשירותים השונים של החברה. המשתמש מודע לכך כי מסירת  פרטים לא נכונים ו/או בלתי עדכניים עלולה לגרום לשינוי ברמת הרישיון הניתן לו ואף לחסימה של המכשיר ו/או המערכת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולא כל החזר תמורה למשתמש.

4.5   המשתמש מתחייב לא להעביר את המערכת או את קוד המשתמש לכל אדם אחר, באופן זמני או קבוע, אלא באישור החברה בכתב ומראש. אם ירצה המשתמש למכור את זכויות השימוש שלו במערכת לאדם אחר, אזי החברה תאפשר זאת רק לאחר שהרוכש יתן הסכמתו לתנאי שימוש אלה, כאשר לחברה שמורה הזכות לסרב להעברת השימוש לרוכש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.6   בחתימתו על הסכם זה, המשתמש מודע ומסכים לכך שהחברה לא מתחייבת לספק לו תוכנות ו/יישומונים כלשהן, וכל התקנה ו/או עדכון ו/או שינוי של תוכנה ו/או יישומון, ייעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. כמו כן המשתמש מודע לכך שהגישה לתכונות מסוימות במערכת ו/או בציוד עשויה להיות מותנית ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה ו/או תוכנה ו/או תשלום, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים.

4.7   המשתמש נותן הסכמתו להתקנת כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש במערכת ו/או בציוד, על חשבונו ואחריותו. החברה אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה למערכת, ולתכנים המצויים בה, והצגתם, עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמכשיר המשתמש ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במכשירים שונים.  

4.8   המשתמש מתחייב בזה כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה, או תביעה כנגד החברה בגין כל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו עקב טעות, השבתה, שיבוש, איחור, כשל טכני או תקלה ברשת או בשרתים. החברה לא אחראית לפעילות התקינה של הרשת והשרתים, על כל מרכיביהם, ולא תשא בכל אחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, איחורים וכיו"ב, אשר יגרמו במישרין או בעקיפין, בעקבות האמור.

4.9   המשתמש מצהיר בזה כי הוא מודע ומסכים מרצונו להגבלות ולשינויים אותם החברה הטמיעה במערכת ו/או בציוד. לפיכך, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין מאפייני ותכונות המערכת ו/או הציוד, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש וכיוצ"ב.

4.10  המשתמש מצהיר בזה, כי הוא מכיר בכך שהשימוש ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולרית כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ושהחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית. כך, ייתכן והמערכת ו/או התוכנות שבה לא יהיו זמינים מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת, וזאת הן בשל נסיבות התלויות בחברה והן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בה. המשתמש פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב אירועים כאמור לעיל;

4.11   המשתמש מתחייב כי לא יפעיל ו/או יאפשר להפעיל כל יישום או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך המערכת ו/או הציוד. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר וכן, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יעשה שימוש בתכני המערכת שלא בדיוק על פי הסכם זה, לא יבצע פריצה או בדיקה לצורך מודיעין עסקי ו/או לכל מטרה אחרת.

4.12   המשתמש מודע לכך כי הוא עשוי להיות חשוף למידע כוזב ו/או פוגע ו/או מטעה ו/או אסור של צדדים שלישיים, לנקוט משנה זהירות ולנהוג בחכמה בעת התקשרות עם משתמשים אחרים בציוד ו/או המערכת. המשתמש מתחייב בזה כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה, או תביעה כנגד החברה בגין כל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו.

4.13   המשתמש מודע לכך כי לצורך הפעלת המערכת, נעשים שינויים בציוד העשויים להביא לאבדן אחריות היצרן למכשיר ו/או לתקלות שונות ו/או וירוסים במכשיר ובמערכת ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

4.14   המשתמש מודע לכך כי בעת רכישת ציוד מהחברה הכולל מערכת הפעלה של החברה, ו/או לאחר התקנה של המערכת על מכשיר קיים של הלקוח, לא ניתן להחזיר את מכשיר הקצה למצב תפקודי כפי שהתקבל מהיצרן. ככל וייבחר המשתמש להפסיק את השימוש במערכת ההפעלה של החברה, אזי החברה תנתק את המערכת משרת הניהול, והציוד יחדל מלתפקד כמכשיר חכם.

4.15   המשתמש מודע לכך שהחברה לא מתחייבת שהמערכת ו/או הציוד יפעלו כסדרם בלי הפסקות, ללא טעויות, ותהיה חסינה מפני גישה בלתי מורשית, קלקולים, תקלות, נזקים, כשלים וטעיות – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת או כל תקלה או כשל אחרים שיתגלו במערכת. למען הסר ספק, בקרות אחד מהנ"ל, לא יהיה המשתמש זכאי לכל סעד, זכות או תרופה מהחברה.

4.16   המשתמש מודע לכך כי יופיעו פרסומות במקומות שונים תוך כדי השימוש, ולא תהיה לו טענה להפסקתם.

4.17   מובהר ומודגש, כי המשתמש יהא אחראי לכל תוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו לכל גורם, ובכלל זאת לחברה ולכל צד שלישי באשר הוא, כתוצאה משימוש שעשה במערכת ו/או בציוד, בין אם הוא מותר על פי תנאים אלה וביחוד אם השימוש מפר אותם. המשתמש  מתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, קנסות, עלויות, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה, דרישה ותביעה הנובעת מכל מעשה או מחדל שלך בקשר לשימוש במערכת, וכן מהפרה, במישרין או בעקיפין, של התנאים שכאן או הוראות כל דין.

5.     זכויות יוצרים

5.1   המערכת, המכשיר והתוכן המופיעים בהם, לרבות פטנטים, שמות על הטיותיהם, עיצוב, יישומי התוכנה, יישומונים, מדגמים, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן - "המידע"), בין שהינם רשומים ובין אם לאו, מוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

5.2   המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים במערכת ו/או הציוד.

5.3   נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או  למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או במכשיר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של המפעילה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

5.4   מובהר בזאת כי חל איסור על המשתמש לעשות שימוש בתכנים המופיעים במערכת, לרבות קטעי וידאו, קורסים, ספרים אלקטרוניים, פרסומי חדשות, ו/או כל תוכן אחר המופיע במערכת, לצרכים מסחריים, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן אותם באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא רשות מפורשת של החברה, בכתב ומראש

6.  אחריות החברה

6.1    השימוש במערכת ו/או בציוד נעשה על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת המערכת ו/או הציוד. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה למערכת ו/או הציוד והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

6.2   החברה אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב, תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms) , ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש במערכת ו/או בציוד.

6.3   החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים במערכת ו/או בציוד ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך המערכת והציוד. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם במערכת כמידע מלא.

6.4   החבות הכוללת של החברה תחת הסכם זה והסעד הבלעדי של המשתמש תחת הסכם זה יוגבל לסכום כולל השווה למחיר הרכישה של המערכת ו/או הציוד. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן לנזקים מיוחדים, מקריים, בלתי ישירים או עקיפים (לרבות נזקים עבור אובדן רווחים, אובדן נתונים, הפרעה לעסק, חבלה גופנית, פגיעה ברגשות דתיים ו/או אחרים או אובדן פרטיות) הקשורים בכל צורה שהיא לשימוש או לחוסר היכולת להשתמש במערכת ו/או בציוד.

6.5   החברה לא תישא באחריות בשל חשיפה לתכנים או שירותים כלשהם אשר המערכת אמורה לספק הגנה מפניהם, והמשתמש לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין זאת.

6.6   החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי כלפי המשתמש או כלפי צד ג' לאובדן רווח, הכנסות, מכירות או מידע כלשהו, או לעלויות רכש של מוצרים או שירותים חלופיים, נזק לרכוש, פציעה, הפסקת פעילות עסקית, אובדן של מידע כלשהו או לכל נזק מיוחד, ישיר, עקיף או תוצאתי, בלא קשר לאופן בו נגרמו.

6.7   ככל והמשתמש רוכש ציוד מהחברה, מובהר בזאת כי האחריות על מכשיר הקצה הינה של היצרן ו/או היבואן ובהתאם לתנאיו ו/או לדין הישראלי. ככל והמשתמש פונה לחברה בבקשה לביצוע התאמות במכשיר קיים שבבעלותו, אזי הוא מודע לכך כי הפעולות שתבצע החברה מבטלות את אחריות היצרן על מכשיר הקצה. המשתמש מודע לכך כי לחברה אין כל אחריות לטיפול בתקלה שתחת אחריות היבואן.

 7.    תמורה ומדיניות החלפה

7.1   התשלום עבור השימוש במערכת הינו בהתאם לתנאי תכנית ההתקשרות בה בחר הלקוח. כאשר מובהר בזאת כי רק בפירעון מוחלט של התמורה, המכשיר ו/או המערכת ו/או התוכנות ייפתחו לשימוש הלקוח. ככל והמשתמש ייבחר בכך, חלוקת התמורה לתשלומים תיעשה בדרך של עסקת תשלומים באשראי.

7.2   בתום תקופת ההתחייבות, החברה תעשה כמיטב יכולתה ליצירת קשר עם המשתמש לטובת חידוש המנוי, וזאת עפ"י מחירון שיקבע מעת לעת. אולם המשתמש מסכים כי החברה תוכל להשתמש באמצעי התשלום שמסר לה, בכדי לחייב על המשך השימוש במערכת בסיום ההתחייבות, גם ללא יצירת קשר עימו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את אספקת השירותים בסיום תכנית ההתקשרות, וזאת גם ללא הודעה מראש, ובאחריות המשתמש לחידוש ורציפות השירות.

7.3   תנאי ביטול העסקה הינם בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ובהתאם להוראות תכניות ההתקשרות.  

8.     הגנה על הפרטיות, שימוש במידע ומאגרי מידע

8.1   החברה רשאית לבצע פיקוח ממוחשב על פעילות המשתמשים במערכת, לרבות על דרך של אמצעי תוכנה גלויים ונסתרים ושימוש ב "עוגיות" והמשתמש מסכים לכך. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם במערכת ו/או בציוד, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת המפעילה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").

8.2   החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ו/או המכשיר . יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר ו/או במכשיר, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור חוויית המשתמש במערכת ו/או בציוד; שיפור והעשרת מבחר המוצרים בזירת המסחר; התאמת פרסומות ומודעות שיוצגו לתחומי העניין של המשתמש ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגורים ו/או כל פילוח אחר. מובהר בזאת כי החברה לא תעביר את המידע האמור לצד שלישי (אך יתכן שהחברה תעביר מידע כללי על פעילות המשתמשים שלה – זאת רק כאשר המידע הזה לא יזהה אותך באופן אישי).

8.3   בכפוף לאמור לעיל, מתחייבת החברה, שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר ו/או המכשיר וכן לצורך גביית כספים המגיעים מהמשתמש במידה ועשה שימוש בשירותי תשלום. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה למפעילה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאית החברה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר ו/או המכשיר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שהמידע כאמור, לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

8.4   בעת השימוש במערכת, ובפרט במערכות התוכן המידע וזירת המסחר, יכול שיצטבר אצל החברה מידע על מוצרים שעניינו את המשתמש; פרסומת שצפה בהן; מידע בו צפה המשתמש; אמצעי התשלום ששימשו את המשתמש; מקום המכשיר שבאמצעותו השתמש בזירת המסחר; וכן כל נתון אחר שתחליט החברה לאסוף על הרגלי השימוש שלך במערכת ובפרט בזירת המסחר (להלן: "נתוני גלישה"). את נתוני הגלישה נשמור במאגרי המידע, המנוהלים על פי הוראות החוק.

8.5   משלוח דואר בדיוור ישיר כפוף להסכמת המשתמש כמפורט בגוף האתר.

8.6   החברה נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור על סודיות המידע שבו היא מחזיקה. עם זאת, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או או למי מטעמו, אם המידע האישי ייאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש בלתי מורשה מכל סוג שהוא על ידי צד שלישי.

9.          שונות

9.1   על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1971, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

9.2   המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש במערכת ו/או במכשיר אם לא יעמוד באילו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

9.3   המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.החברה רשאית להסב את הסכם זה לכל גוף או חברה שתמצא לנכון .

9.4   כל הודעה בקשר עם הסכם זה אשר תינתן על ידי אחד הצדדים למשנהו יראוה כנמסרה לנמען במועד בו הגיעה אליו, או - אם נשלחה בדואר רשום לפי הכתובת שמסר המשתמש, במועד בו הגיעה למענו או בתום שלושה ימי עסקים מעת משלוחה, או אם הועברה בפקסימיליה יראוה כאילו נתקבלה במועד קבלתה עם קבלת הסימן המאשר הגעה.

 

רכישת המכשיר ו/או המערכת, לצד הזנת פרטיך האישיים מהווים, כל אחד בפני עצמו, את הסכמתך המלאה לתנאי השימוש כאמור לעיל. במידה והזנת את פרטיך האישיים עוד לפני קבלת תנאי השימוש, אזי המשך ההתחברות לאחר קבלת תנאי השימוש מהווה את הסכמתך המלאה לכל תנאי השימוש.